Ανακαλ?ψτε τα β?ντεο και τι? φωτογραφ?ε? μα?...
Πολυμ?σα
Δε?τε τα πιο πρ?σφατα ?ρθρα...
Δελτ?α Τ?που
25/11/2020- Τα κ?ρια σημε?α τη? συν?ντευξη? του Υπουργο? Τουρισμο? κ. Χ?ρη Θεοχ?ρη στο Πρ?το Πρ?γραμμα τη? ΕΡΤ και στον δημοσιογρ?φο Χρ?στο Μιχαηλ?δη
Αναφορικ? με τα μ?τρα τα οπο?α λαμβ?νει η κυβ?ρνηση για την αντιμετ?πιση τη? πανδημ?α?, ο κ. Θεοχ?ρη? ε?πε μεταξ? ?λλων ?τι ?o...
24/11/2020- Εκσυγχρον?ζονται οι προδιαγραφ?? για τα γ?πεδα γκολφ στην Ελλ?δα με απ?φαση του Υπουργο? Τουρισμο? κ. Χ?ρη Θεοχ?ρη
Παρ?μβαση στο θεσμικ? πλα?σιο για την αν?πτυξη του γκολφ στην Ελλ?δα πραγματοπο?ησε ο Υπουργ?? Τουρισμο? κ. Χ?ρη? Θεοχ?ρη?,...
23/11//2020- Σε προληπτικ? καραντ?να ?χουν τεθε? ο υπουργ?? Τουρισμο? κ. Χ?ρη? Θεοχ?ρη? και ο υφυπουργ?? Τουρισμο? κ. Μ?νο? Κ?νσολα?,
Σε προληπτικ? καραντ?να ?χουν τεθε? ο υπουργ?? Τουρισμο? κ. Χ?ρη? Θεοχ?ρη? και ο υφυπουργ?? Τουρισμο? κ. Μ?νο? Κ?νσολα?, καθ??...
Δε?τε τα πιο πρ?σφατα ?ρθρα...
Προκηρ?ξει? - Διαγωνισμο?
Μετ?θεση καταληκτικ?? ημερομην?α? υποβολ?? προσφορ?ν και ημερομην?α? αποσφρ?γιση? προσφορ?ν τη? υπ' αριθ. 8629/05-10-2020 διακ?ρυξη?
Απ?φαση Παρ?ταση??Διευκριν?σει?? NEO?
Ματα?ωση τη? διαδικασ?α? σ?ναψη? δημ?σια? σ?μβαση?, ω? προ? το Τμ?μα 5, ?SALON DES VACANCES? τη? υπ' αριθ. 8629/05-10-2020 διακ?ρυξη?
Απ?φαση Ματα?ωση?
Προκ?ρυξη ανοικτο? ηλεκτρονικο? διαγωνισμο? επιλογ? αναδ?χου του ?ργου ?Κατασκευ?, διακ?σμηση, εξοπλισμ??, αποξ?λωση και απομ?κρυνση απ? τον εκθεσιακ? χ?ρο, μετ? το π?ρα? τη? ?κθεση?, των περιπτ?ρων ΕΟΤ σε π?ντε Διεθνε?? Εκθ?σει? Τουρισμο?, ?του? 2021?
Το σ?νολο των εγγρ?φων του διαγωνισμο? ?χει αναρτηθε? στη διαδικτυακ? π?λη? www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικ?...
Συνδεθε?τε, Συμμετ?σχετε και Μοιραστε?τε
Μ?σα Κοινωνικ?? Δικτ?ωση?

Εγγραφε?τε για να ε?μαστε σε επαφ?
Εγγραφ? στο Newsletter

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Το περιεχ?μενο αυτ?ν των σελ?δων αποτελε? πvευματικ? ιδιοκτησ?α του ΕΟΤ και απαγορε?εται η αναδημοσ?ευση μ?ρου? ? του συν?λου του με οποιοδ?ποτε τρ?πο χωρ?? την ?γγραφη ?δεια του ΕΟΤ. Για πληροφορ?ε? webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO ? 2012.